Cetățenii români din străinătate și cazierul judiciar

Cetățenii români din străinătate pot obține certificatul de cazier judiciar:
  1.  prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Totodată, misiunile diplomatice şi oficiile consulare pot elibera, la cerere, adeverințe cu valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar, ce pot fi utilizate exclusiv în străinătate, cu condiţia recunoaşterii acestui tip de document de către autorităţile din statul de reşedinţă.
Pentru situațiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverințelor în termen de 10 zile de la data solicitării.
Certificatul de cazier judiciar/adeverinţa de cazier judiciar se solicită personal sau prin împuternicit cu procură specială.
  1. din România prin împuterniciți cu procură notarială sau prin avocat cu împuternicire avocațială
Certificatul de cazier judiciar pentru persoana fizică se poate solicita prin împuternicit pe baza unei procuri notariale autentificată de către un notar public și se depune în copie – copia va fi însoţită de originalul procurii, care se va restitui după confruntare.
Procura încheiată în străinătate poate fi autentificată prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerințelor legalizării actelor oficiale străine. Statele care au aderat la Convenția de la Haga din 05.11.1961 trebuie să aibă aplicată apostila (cu excepția țărilor cu care România a încheiat convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare: Albania, Austria, Bosnia și Herzegovina, Bulgaria, Cehia, Croația, Federația Rusă, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Franța, Mongolia, Muntenegru, Polonia, R.P. Chineză, Republica Moldova, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina și Ungaria).
Procura încheiată în străinătate în altă limbă decât în limba română trebuie tradusă de un traducător autorizat din România.
La ghișeu, împuternicitul va prezenta procura în original, însoțită de copia acesteia, iar atunci când este cazul va prezenta și traducerea autorizată.
Traducerea autorizată se atașează la cerere împreună cu copia procurii pe care lucrătorul desemnat va scrie “conform cu originalul”, va pune data, va semna, va aplica ștampila și va restitui originalul după confruntare.
Conform art. 2015 Noul Cod Civil valabilitatea procurii este de 3 ani de la data încheierii, dacă părțile nu au prevăzut un alt termen.
Certificatul de cazier judiciar pentru persoana fizică se poate solicita din țară și prin împuternicit avocat, caz în care avocatul se va prezenta la ghișeul poliției cu împuternicirea avocațială emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Împuternicirea avocațială este înscrisul ce are semnificația legală de procură, prin care avocatul este împuternicit de client, în baza contractului de asistență ersonae încheiat, să-l asiste/reprezinte în fața instanțelor autorității judecătorești și a altor organe de jurisdicție, a organelor de urmărire penală, a autorităților și instituțiilor publice, precum și în fața altor ersonae fizice sau juridice și/sau să exercite alte activități ce fac obiectul acestui contract.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *